Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 -  Aanvullende of afwijkende bepalingen


Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. 
 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
3.  Dag: kalenderdag;
4.  Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of afname-
verplichting in de tijd is gespreid
5.  Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of
ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan  op een manier die
toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de
informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
6.  Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de
overeenkomst op afstand;
7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die
en consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan 
consumenten aanbiedt.
9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop of afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst
uitsluitend gebruik gemaakt word van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
10. Techniek voor communicatie op afstand; middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een 
overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
11. Algemene voorwaarden; de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Christel de Bont, ieniemieniepartys
st. Vincentiusstraat 52,5981 VM Panningen
06-51865966 contact via sms/whatsapp altijd mogelijk (telefonisch bereikbaar ma/do 9-17 uur, di/wo/vrij 19.30-22 uur) 

E-mailadres; info@ieniemieniepartys.nl 
KvK-nummer; 61338214
BTW-identificatienummer; NL001842760B02

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand
gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan
de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat
de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de
ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument     zo spoedig mogelijk kosteloos worden
toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs
elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de
consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden
aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen
en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden
toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden
van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in
geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest
gunstig is.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of 
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige
in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling
dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen 
Uitgelegd te worden "naar de geest" van deze algemene voorwaarden".


Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
nadrukkelijk in het aanbod vermeld.  
2. Het  aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale
inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het
aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze
een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke
vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn
tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer
kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. 
6.  Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen
zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Dit betreedt in het bijzonder:

 0 de prijs inclusief  belastingen;
 0 de eventuele kosten van verzending;
 0 de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 0 het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht
 0 de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 0 de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 0 de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 0 of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 0 de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst hertellen;
 0 de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 0 de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; 
 0 de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie. Eventueel beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

 
Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld
langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van
deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor
een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende
veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een
verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek
goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of
aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de
volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op  een toegankelijke manier
kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken,
dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. De in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze
gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst.  
de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van     de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één
jaar of van onbepaalde duur is;
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonde
opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de
dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument 
aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te
kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht
gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze
mogelijk- in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de
door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij veplicht dit
binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het
kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de 
consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient
de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat
de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt
gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer
heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:
5.
Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van
het aangaan van de overeenkomst.
6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door
de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en
duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zin herroepingsrecht, komen ten hoogte de kosten
van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig 
mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terug betalen. Hierbij is wel de voorwaarde
dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete
terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die
door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een
andere betaalmethode.
3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de
consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product
wanneer door de ondernemer niet alle wettelijke verplichte informatie over het herroepingsrecht is
verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
1.
De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals
omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de
ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft
vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de
consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de
ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio-en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling
heeft verbroken.
h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een
bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de
bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.Artikel 9 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen
in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen
gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed
op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat
eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen 
toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4.Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag
waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en
zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de ondernemer niet
verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien
overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor
ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de
wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst
tegenover de ondernemer kan doen gelden.
3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan
de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te
geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.


Artikel 11 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de
uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de
ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren,
tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien
een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan
uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het 
recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen
rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op
schadevergoeding.
5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de 
consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding,
terugbetalen.
6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich
inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op
duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij
vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitsloten. De kosten van een
eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het
moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer
bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging
:
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met
inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van
de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging:
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten
(elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een
bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend   worden verlengd voor een
bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde
van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten
of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als   de consument te allen tijde mag
opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in
geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-,
nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws en
weekbladen en tijdschriften (proef- of kennigsmakings abonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt
automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur:
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de
overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid
en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling

1. Voor zover niet anders is overeen gekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te
worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1.In
geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument
de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld
aan de ondernemer te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen,
het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte kosten in rekening te brengen.
4. Algemene voorwaarden Klarna: Dit zijn de algemene voorwaarden die van
toepassing zijn op de consument die gebruik maakt van Klarna. Als u gebruik maakt van Klarna, verklaart
u akkoord te gaan met de volgende voorwaarden:
a. Voorwaarden gebruik achteraf betaalservice voor klant:
* U bent als consument woonachtig in Nederland en heeft als klant van ieniemieniepartys producten en/of
diensten afgenomen met een factuur-en afleveradres (geen postbus) in Nederland;
* U bent 18 jaar of ouder;
* Om de financiële risico's van deze betaaloptie te beperken, wordt uw bestelling getoetst door Klarna
achteraf betalen. Op grond van deze toetsing wordt bepaald of ieniemieniepartys uw aanvraag voor
achteraf betaling accepteert.
Indien dit niet het geval is, zal u worden gevraagd om de bestelling via een andere betaaloptie vooraf te
voldoen;
* U verklaart dat alle (aanvullende) gegevens benodigd voor de aanvraag van uw verzoek om achteraf
betaling, correct en volledig zijn opgegeven en geeft toestemming uw gegevens te verwerken en online
uw gegevens te toetsen bij Klarna., zodat wij u direct kunnen laten weten of uw aanvraag
is geaccepteerd;
* U bent verplicht ieniemieniepartys op de hoogte te stellen van iedere adres en/of e-mail wijziging. Zolang
wij geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons
bekende adres.
Ongeacht het wel of niet doorgeven van een adres en/of e-mail wijziging blijft u gehouden openstaande
saldo te voldoen. Adres en/of e-mail wijzigingen kunnen via de website van ieniemieniepartys per email
of schriftelijk aan de klantenservice van ieniemieniepartys worden doorgegeven.
* U verklaart dat u geen surseance van betaling heeft aangevraagd of verkeert in
schuldsanering/bemiddeling (conform de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen),niet failliet bent
verklaard of onder curatele gesteld en er ook geen procedure loopt, welke zou kunnen resulteren in een
faïllissement, een surseance van betaling of een onder curatele stelling.
b. Wijze van betalen door klant:
* ieniemieniepartys heeft de facturatie en inning van uw betaling uitbesteed aan Klarna. Indien uw
aanvraag is geaccepteerd, ontvangt u in opdracht van ieniemieniepartys een digitale factuur met
betaalkoppeling van Klarna.
* Op deze factuur staat aangegeven hoe u de factuur dient te betalen. Betaal altijd op tijd volgens de
instructies die op de factuur staan. Daarmee voorkomt u extra kosten die aan u in rekening worden
gebracht bij overschrijding van de betalingstermijn.
* U erkent dat Klarna de digitale facturatie en inning verzorgt ten behoeve van ieniemieniepartys en dat
Klarna in dat verband kennisgevingen en mededelingen weergeeft en/of zal weergeven en handelingen
verricht dan wel zal verrichten namens ieniemieniepartys, hetgeen ook als zodanig door u als een geldige
en juiste kennisgeving, mededeling en/of handeling van dan wel namens ieniemieniepartys wordt erkend.
* Voor het ontvangen van de digitale factuur met betaalkoppeling via e-mail is het belangrijk dat u een
correct e-mailadres opgeeft. Indien u een niet correct e-mail adres opgeeft, ontvangt u geen digitale
factuur met betaalkoppeling. U dient uw opgegeven e-mailadres dan ook op juistheid te controleren,
alsmede de ontvangst van de digitale factuur met betaalkoppeling van Klarna.
c. Betalingsvoorwaarden en betaaltermijn klant:
* Het voor uw aankopen verschuldigde bedrag dient binnen een termijn van veertien (14) dagen na
factuurdatum in zijn geheel, zonder enige aftrek of verrekening door Klarna ontvangen te zijn. 
* Indien u niet binnen veertien (14) dagen na datum factuur het gehele factuurbedrag aan Klarna heeft
betaald, bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
* Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft ieniemieniepartys het recht om door een vergoeding
voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte ( buitengerechtelijke incassokosten). Na het
in rekening brengen van incassokosten dient u het gehele factuurbedrag alsmede de incassokosten 
direct te betalen om verdere (buiten) gerechtelijk incassokosten te voorkomen.
* Voor het toezenden van de betalingsherinnering en het in rekening brengen van incassokosten bij
overschrijding van de betalingstermijn wordt gebruik gemaakt van het door u opgegeven en het door
u op juistheid gecontroleerde e-mailadres. U ontvangt hiervoor een e-mail, laat onverlet dat u
verantwoordelijk bent voor het op tijd betalen van het gehele factuurbedrag alsmede de in rekening
gebrachte incassokosten.
* De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die Ieniemieniepartys in het kader van de bedrijfsvoering
verwerkt, worden (mede) door haar dan wel door derden aan wie de vorderingen overgedragen worden
gebruikt voor of bij:
1) risicoanalyses
2) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden.
* algemene voorwaarden Klarna; Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te
worden voldaan aan Klarna (hierna "Klarna"). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers
door ons overgedragen aan Klarna, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden
door of namens Klarnagetoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt
voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van
aangesloten organisaties. Klarna behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen
op rekening te weigeren.
De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder
ingebrekestelling in verzuim en is Klarna gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een
contractuele rente van 0,75% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt
beschouwd) in rekening te brengen.
Klarna is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in
rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Klarna tevens gerechtigd herinnerings- en
aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht Afterpay om de
daadwerkelijke gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende
bedrag te boven mochten gaan.
Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor
consumenten en 75 euro voor bedrijven. Klarna is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over
te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Klarna is bepaald gaat in dat geval tevens over
op de derde aan wie de vordering is overgedragen.
d. Privacy Statement van Klarna;
Door te kiezen voor de optie achteraf betalen worden de door u ingevulde gegevens en
betaalervaring(en) met u opgenomen in de database van Klarna kan deze gegevens -al
dan niet in statische vorm- (laten) gebruiken voor het administreren, beheren en (laten) incasseren van
vorderingen, kredietwaardigheidstoetsingen, acceptatie toetsingen, voorkomen en beperking van fraude,
beperking van financiële risico's van Klarna in een groep verbonden vennootschappen 
alsmede opdrachtgevers, relatiebeheer, analyses voor opdrachtgever, strategische afwegingen vanuit
management perspectief alsmede ontwikkeling van diensten en producten dan wel op enig andere wijze
zoals vermeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.Artikel 14 – Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht
overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de
gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum
van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de
ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie
wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4.Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar
is voor de geschillenregeling.
Het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees
ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer
schriftelijk anders aangeeft.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar
keuze of de geleverde producten kosteloos (gedeeltelijk) vervangen of repareren.


Artikel 15 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden
betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing


Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de
consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de
consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


 Formulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan: ieniemieniepartys
           St. Vincentiusstraat 52, Panningen
          
 info@ieniemieniepartys.nl
       

- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
  de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
  

- Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

- Ordernummer [ordernummer betreffende retourzending]

- [Naam consumenten(en)]

- [Adres consument(en)]

- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.
Bovenstaande graag invullen, kopiëren en versturen naar info@ieniemieniepartys.com